Nabór projektów do LPR

Od dnia 31 sierpnia do 23 września 2016 r. trwał otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Poniżej znajduje się zaktualizowana lista projektów/przedsięwzięć, które zostały zgłoszone w ramach otwartego naboru oraz wypracowane w ramach konsultacji społecznych ww. dokumentu:

Lp Nazwa projektu Projektodawca Cel/cele projektu
1 Inkubator Aktywności (Dom Zemełki) Miasto Konin Realizacja działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców obszaru Konińskiej Starówki, rewitalizacja Starówki Miasta Konin w latach 2016-2023.
2 Muzeum z funkcjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi Fundacja im. Juliusa Fromma Wzbogacenie oferty kulturalnej w trosce o rozwój turystyki
i podniesienie jakości życia mieszkańców;  integracja społeczności lokalnej; rozwijanie aktywności i zainteresowań młodzieży, wspieranie edukacji historycznej, chemicznej, inżynieryjnej, gospodarczej.
3 Konińskie spotkania z Juliusem Frommem (cykl) Fundacja im. Juliusa Fromma Budowanie więzi lokalnych, zwiększenie poziomu aktywizacji
i integracji mieszkańców obszaru rewitalizowanego, podniesienie świadomości historycznej koninian na temat Miasta.
4 Revital – Starówka I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, Fundacja Pełnym Głosem, Stowarzyszenie Akcja Konin Stworzenie pracowni “Revital – Art.”, świetlicy integracyjnej
i Edukatornii do realizacji warsztatów kreatywnych o charakterze inicjującym działania społeczne i artystyczne mieszkańców Starówki, wzmocnienie więzi wielopokoleniowych, zacieśnianie współpracy
z instytucjami w regionie, integracja społeczności lokalnej.
5 Centrum Edukacji Komunikacyjnej – Miasteczko rowerowe Miasto Konin Zwiększenie kompetencji społecznych mieszkańców (zwłaszcza dzieci
i młodzieży) obszaru rewitalizacji poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury miejskiej, wzbogacenie wizualne przestrzeni publicznej.
6 Centrum Sportu i Rekreacji oraz Odnowy Biologicznej (Osiedle Centrum Sportu i Rekreacji „Starówka”, ul. Dmowskiego 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koninie
Zmiana charakteru użytkowego obiektu (Osiedlowe Centrum Sportu
i Rekreacji “Starówka”) z obiektu piłkarskiego w wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny służący mieszkańcom obszaru rewitalizacji,  dodatkowo, w istotny sposób przywróciłoby funkcje pierwotne oraz rozszerzyło o nowe, w wymiarze sportowo-rekreacyjnym i społecznym.
7 Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń  z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe    w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie
Poprawa bazy turystycznej w obrębie “Starówka” oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  ww. obszaru.
8 Festiwal artystycznych działań ulicznych Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnika działań artystycznych.
9 Kompleksowa modernizacja Amfiteatru na Skarpie (wraz z budową kładki nad Kanałem Ulgi) odpowiedzią na utrudniony dostęp do wydarzeń kulturalnych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Miasto Konin Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru na  Skarpie (wraz z budową kładki nad Kanałem Ulgi) będzie czynnikiem zapewniającym dostęp mieszkańców obszaru rewitalizacji do instytucji kultury, rozszerzenie oferty usług kulturalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz umożliwienie integracji z pozostałymi mieszkańcami Miasta.
10 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze Starówki Miasto Konin Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez włączenie ich w prace związane z  zagospodarowaniem terenu,  integracja mieszkańców wokół projektu i zwiększenie poczucia wpływu mieszkańców na efekt końcowy projektu, pozytywny wpływ na właścicieli budynków prywatnych.
11 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 43; Dmowskiego 1; Kilińskiego 4, 6, 8; Kościuszki 11, 21, 42-44; Świętojańskiej 18 w Koninie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, poprawa stanu technicznego obiektów i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki.
12 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 51, 52; Kopernika 1; Świętojańska 6 w Koninie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, poprawa stanu technicznego obiektów i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki.
13 Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowerzystów, zwiększenie atrakcyjności terenu objętego rewitalizacją, rozwój turystyki oraz innych gałęzi sektora usług, ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji.
14 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenów przy ul. Kolskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie Organizacja przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych i kultywujących tradycje lokalne, mających bardzo duży wpływ na integrację mieszkańców konińskiej Starówki i ich jakość życia.
15 Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej pn. „Pałacyk Reymonda” Miasto Konin Stworzenie atrakcyjnego miejsca, które pełniłoby funkcje instytucji kultury i przestrzeni użytkowej wykorzystywanej przez mieszkańców. W Pałacyku Reymonda mieścić się będą Mediateka i Centrum Integracji Społecznej.
16 System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze LPR Fundacja Munilab Podniesienie atrakcyjności handlowo-usługowej Starówki poprzez stworzenie wspólnej komunikacji marketingowej oraz podniesienie poziomu oferty turystycznej Starówki.

 

Projekty/przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, zgłaszane były za pomocą fiszki projektowej, która dostępna jest poniżej:

Download (DOC, 924KB)