Cele rewitalizacji

Głównym celem procesu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, poprzez równoważenie zjawisk, które spowodowały jego degradację.

Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

• społecznym – pobudzenie aktywności mieszkańców, działania mające na celu integrację społeczną, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,

• gospodarczym – pobudzanie aktywności gospodarczej, działania mające na celu ożywienie gospodarcze, zmniejszenie bezrobocia,

•  infrastrukturalno-przestrzennym – działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego (m.in. poprzez modernizację i konserwację zabytkowych obiektów) i poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, a także polepszenie jakości stanu środowiska naturalnego.