Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszaru rewitalizacji

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Miasto Konin przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta, który wymaga szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach opracowanego dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Pierwszym etapem prac nad programem rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych. Dla realizacji tego celu przygotowana została diagnoza społeczno-gospodarcza, mająca na celu wyznaczenie takich obszarów, które wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Chciałbym poprosić Państwa o aktywne włączenie się w przygotowanie i przeprowadzanie procesu rewitalizacji, którego założeniem jest wprowadzenie istotnych przemian w naszym mieście.

Zapraszam mieszkańców Konina oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w mieście, na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 10.08.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6, w godzinach od 1500-1700.

Spotkanie ma na celu przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy: ankieta internetowa, badanie mieszkańców i przedsiębiorców z obrębu Starówki, prezentacja obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania możliwe będzie zgłoszenie uwag, opinii i propozycji odnośnie obszaru rewitalizacji miasta Konina.

Prezydent Miasta Konina

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support