Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszaru rewitalizacji

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Miasto Konin przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta, który wymaga szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach opracowanego dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Pierwszym etapem prac nad programem rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych. Dla realizacji tego celu przygotowana została diagnoza społeczno-gospodarcza, mająca na celu wyznaczenie takich obszarów, które wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Chciałbym poprosić Państwa o aktywne włączenie się w przygotowanie i przeprowadzanie procesu rewitalizacji, którego założeniem jest wprowadzenie istotnych przemian w naszym mieście.

Zapraszam mieszkańców Konina oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w mieście, na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 10.08.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6, w godzinach od 1500-1700.

Spotkanie ma na celu przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy: ankieta internetowa, badanie mieszkańców i przedsiębiorców z obrębu Starówki, prezentacja obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania możliwe będzie zgłoszenie uwag, opinii i propozycji odnośnie obszaru rewitalizacji miasta Konina.

Prezydent Miasta Konina