Modelowa rewitalizacja w Koninie

Blisko 700 tys. zł pozyskało miasto Konin w konkursie Ministerstwa Rozwoju pod nazwą „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Spośród 240 zgłoszonych w konkursie projektów miast w I etapie wybranych zostało 57, a ostatecznie dofinansowanie dostanie 20 miast, wśród których znalazł się Konin z projektem pn.:  Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem.

Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. W ramach projektu opracowane zostaną m.in.:

  • Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023,
  • platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,
  • dokumentacja techniczna kompleksowego remontu kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
  • program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji
    z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.

Konkurs „Modelowa rewitalizacja miast” nie dotyczył projektów inwestycyjnych. Jedyna mała inwestycja związana jest z zagospodarowaniem podwórka przy Domu Zemełki.

Planuje się włączenie społeczności lokalnej w podejmowane działania projektowe poprzez konsultacje, badania ankietowe, działalność edukacyjną oraz realizację zadania inwestycyjnego.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dokumenty będą miały charakter modelowy, pozwalający pogłębić wiedzę na temat kierunków i metod przeciwdziałania zjawiskom negatywnym na obszarze rewitalizacji. Stworzą podstawę do prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, co przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych Konina.
Dokumentacja będzie stanowić materiał wzorcowy dla podobnych przedsięwzięć w innych ośrodkach miejskich w kraju.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support