Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Modelowa rewitalizacja w Koninie

Blisko 700 tys. zł pozyskało miasto Konin w konkursie Ministerstwa Rozwoju pod nazwą „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Spośród 240 zgłoszonych w konkursie projektów miast w I etapie wybranych zostało 57, a ostatecznie dofinansowanie dostanie 20 miast, wśród których znalazł się Konin z projektem pn.:  Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem.

Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. W ramach projektu opracowane zostaną m.in.:

  • Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023,
  • platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,
  • dokumentacja techniczna kompleksowego remontu kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
  • program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji
    z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.

Konkurs „Modelowa rewitalizacja miast” nie dotyczył projektów inwestycyjnych. Jedyna mała inwestycja związana jest z zagospodarowaniem podwórka przy Domu Zemełki.

Planuje się włączenie społeczności lokalnej w podejmowane działania projektowe poprzez konsultacje, badania ankietowe, działalność edukacyjną oraz realizację zadania inwestycyjnego.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dokumenty będą miały charakter modelowy, pozwalający pogłębić wiedzę na temat kierunków i metod przeciwdziałania zjawiskom negatywnym na obszarze rewitalizacji. Stworzą podstawę do prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, co przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych Konina.
Dokumentacja będzie stanowić materiał wzorcowy dla podobnych przedsięwzięć w innych ośrodkach miejskich w kraju.