Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Urzędu Miejskiego w Koninie

Urząd Miejski w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rewitalkonin.pl.

• Data publikacji obecnej wersji  strony internetowej:  28.12.2019r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2021r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne• nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
• część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 02.02.2021 r.
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.
[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający:
– nawigację klawiaturą
– odczytywanie głosowe tekstów
– zmianę kontrastu
– podświetlenie linków
– powiększenie tekstu
– zwiększenie odstępów
– zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
– powiększenie kursora
– nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: — Tomasz Gilewski
• E-mail:  tomasz.gilewski@konin.um.gov.pl
• Telefon:  63 2401 028

Każdy ma prawo:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gilewski, tomasz.gilewski@konin.um.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 2401 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

ulica 3 Maja 21
Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 3 Maja 21:
Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście przez bramę główną od ulicy 3 Maja jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do obiektu prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń. Korytarz na pierwszym i drugim piętrze jest dostępny tylko dla osób, które mogą wejść na poszczególne piętra.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Opis dostosowań takich jak na przykład pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, pochylnia jest tylko przy wejściu do obiektu, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Uwaga – utrudnione parkowanie. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zaparkować swój pojazd na początku ulicy Wiosny Ludów. Jest to kilkadziesiąt metrów od budynku Urzędu Miejskiego. Parking jest ogólnodostępny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, w którym mieści się Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest pani Katarzyna Kupińska, która posługuje się językiem migowym.

Zgłoszenia trzeba dokonać w następujący sposób:
• można przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz na stronie internetowej: informacje dla niesłyszących,
• lub wysłać e-mail na adres: sekretariat@konin.um.gov.pl,
• albo zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numer telefonu: 63 2401273 lub 63 2401226 (są to numery do Biura Obsługi Interesanta).

Dojazd do wydziałów mieszczących się przy ulicy 3 Maja 21:
• autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, następnie pieszo ulicą Gwoździarską do ulicy 3 Maja;
• samochodem ulicą Grunwaldzką, Kościelną do 3 Maja.