Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Główna projekt

Miasto Konin prowadzi projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Realizowany jest on w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju. Konin znalazł się w czołówce dwudziestu miast wybranych do realizacji projektów.

Projekt ten rozpoczął się w grudniu 2015 rok i dotyczył ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.  Celem projektu było m.in.

 • włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji
 • rozwój przedsiębiorczego potencjału
 • rozwój kapitału społecznego
 • rozwój infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.

W ramach ww. projektu zrealizowane zostały takie elementy jak m.in:

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023
 • Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Studium wykonalności dla projektu dotyczącego przebudowy kamienicy „Dom Zemełki”, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, konkurs w ramach Działania 9.2 WRPO 2014+
 • Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie
 • Analiza możliwości finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
 • Zagospodarowanie 2 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji „Starówka”
 • Platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne
 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy
 • Szkolenie dotyczące ustawy o rewitalizacji, cech programu rewitalizacji, opracowanego w ramach projektu LPR, planowania i prowadzenia działań rewitalizacyjnych
 • Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego w procesie rewitalizacji – wizyty studyjne.