Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji “Starówka” – nabór

Miasto Konin chcąc wspierać rozwój firm z obszaru rewitalizacji i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprasza do skorzystania z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji „Starówka” w ramach projektu pn.”Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie konkretnych problemów związanych  z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i składa się z następujących etapów:

 • Etap I – analiza, identyfikacja problemów oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem firmy. Polega na spotkaniu Uczestnika z Zespołem doradczym celem zdiagnozowania rodzaju wsparcia doradczego.
 • Etap II – wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb. Uczestnicy mogą skorzystać z następujących instrumentów wsparcia stanowiących usługi doradztwa:
  • audyt: prawny, biznesowy, finansowy, marketingowy
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo finansowe i usługi księgowe,
  • doradztwo marketingowe i usługi marketingowe,
  • coachnig,
  • mentoring

Doradztwo prowadzone będzie w formie bezpośredniej, w terminie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Harmonogram doradztwa ustalony będzie indywidualnie z Uczestnikiem przedsięwzięcia. Każdemu z Uczestnikowi przysługiwać będzie max 10 godzin doradczych.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału we wsparciu doradczym są przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane, działające na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w przedsięwzięciu zobowiązani są do złożenia do dnia 31 października 2019 r. na e-mail: rewitalizacja@konin.um.gov.pl, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej,

Formularz rekrutacyjny

Formularz-rekrutacyjny.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc.xlsx : Pobierz dokument

2. zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie,   jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie    zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.).

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o nie otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-nieotrzymanej-pomocy..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-W-ROLNICTWIE..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o nie otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-w-rybołóstwie.-1.docx : Pobierz dokument

Liczba miejsc jest ograniczona. Do przedsięwzięcia w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych max 5 Uczestników.

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji „Starówka” objęte będzie regułami pomocy de minimis.

Zasady, warunki oraz zakres udzielanego indywidualnego doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pn.” Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 136/2019 z dnia 21.10.2019r. link:  https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1975&kad=

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu pod numerami telefonów 63 240 11 32 lub 63 240 12 58.

 

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support