Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji “Starówka” – nabór

Miasto Konin chcąc wspierać rozwój firm z obszaru rewitalizacji i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprasza do skorzystania z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji „Starówka” w ramach projektu pn.”Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie konkretnych problemów związanych  z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i składa się z następujących etapów:

 • Etap I – analiza, identyfikacja problemów oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem firmy. Polega na spotkaniu Uczestnika z Zespołem doradczym celem zdiagnozowania rodzaju wsparcia doradczego.
 • Etap II – wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb. Uczestnicy mogą skorzystać z następujących instrumentów wsparcia stanowiących usługi doradztwa:
  • audyt: prawny, biznesowy, finansowy, marketingowy
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo finansowe i usługi księgowe,
  • doradztwo marketingowe i usługi marketingowe,
  • coachnig,
  • mentoring

Doradztwo prowadzone będzie w formie bezpośredniej, w terminie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Harmonogram doradztwa ustalony będzie indywidualnie z Uczestnikiem przedsięwzięcia. Każdemu z Uczestnikowi przysługiwać będzie max 10 godzin doradczych.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału we wsparciu doradczym są przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane, działające na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w przedsięwzięciu zobowiązani są do złożenia do dnia 31 października 2019 r. na e-mail: rewitalizacja@konin.um.gov.pl, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej,

Formularz rekrutacyjny

Formularz-rekrutacyjny.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc.xlsx : Pobierz dokument

2. zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie,   jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie    zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.).

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o nie otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oswiadczenie-o-nieotrzymanej-pomocy..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-W-ROLNICTWIE..doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o nie otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-w-rybołóstwie.-1.docx : Pobierz dokument

Liczba miejsc jest ograniczona. Do przedsięwzięcia w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych max 5 Uczestników.

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji „Starówka” objęte będzie regułami pomocy de minimis.

Zasady, warunki oraz zakres udzielanego indywidualnego doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pn.” Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 136/2019 z dnia 21.10.2019r. link:  https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1975&kad=

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu pod numerami telefonów 63 240 11 32 lub 63 240 12 58.