Informacja dotycząca granic obszaru rewitalizacji “Starówka”

W ramach rekomendacji dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR), otrzymanych dnia 28 kwietnia 2017 r., z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) i Ministerstwa Rozwoju (MR), wyznaczony został obszar rewitalizacji „Starówka” obejmujący swoim zasięgiem:

obręb geodezyjny Starówka,

fragment obrębu geodezyjnego Przydziałki, tj. ulice:

  • Nadrzeczną nr: 11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 9 (budynek należący do Wspólnoty Mieszkaniowej); oraz budynek nr 56,
  • Marii Dąbrowskiej zawężoną do budynków socjalnych i komunalnych (nr, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30,  32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40a, 42a, 44a 46a, 50),
  • Romana Dmowskiego do skrzyżowania z ul. M. Dąbrowskiej, obejmującą m. in. Stadion Miejski oraz tereny zielone wraz z Parkiem im. F. Chopina.

Dokument został także uzupełniony i rozszerzony w części diagnostycznej  (zgodnie z wymogami MR i UMWW), a następnie przesłany do ponownej oceny. W odpowiedzi od ww. instytucji Miasto otrzymało rekomendacje, które wskazały na konieczność weryfikacji wyznaczonego obszaru rewitalizacji pod kątem dołączenia do niego fragmentu obrębu geodezyjnego Przydziałki. W obrębie tym (w ramach diagnozy przyjęto podział Miasta na obręby geodezyjne), nie zdiagnozowano kryzysu w sferze społecznej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, na podstawie których przygotowywany jest LPR, obligatoryjnym elementem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest występowanie na danym obszarze kryzysu w sferze społecznej, oraz co najmniej jednej pozaspołecznej (gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej). Miasto, mając na względzie wnioski z konsultacji społecznych z dnia 10 sierpnia 2016 r., prowadziło dialog z MR oraz UMWW w zakresie wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Jednak brak formalnych przesłanek określonych w ww. Wytycznych, uniemożliwia włączenie fragmentu obrębu Przydziałki  do obszaru rewitalizacji „Starówka”.

Podsumowując, w wyniku rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Rozwoju wyznaczony został obszar rewitalizacji „Starówka”, który jest tożsamy z obrębem geodezyjnym Starówka.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Rozwoju w zakresie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także mapę obszaru rewitalizacji “Starówka”.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support