Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Informacja dotycząca granic obszaru rewitalizacji “Starówka”

W ramach rekomendacji dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR), otrzymanych dnia 28 kwietnia 2017 r., z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) i Ministerstwa Rozwoju (MR), wyznaczony został obszar rewitalizacji „Starówka” obejmujący swoim zasięgiem:

obręb geodezyjny Starówka,

fragment obrębu geodezyjnego Przydziałki, tj. ulice:

  • Nadrzeczną nr: 11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 9 (budynek należący do Wspólnoty Mieszkaniowej); oraz budynek nr 56,
  • Marii Dąbrowskiej zawężoną do budynków socjalnych i komunalnych (nr, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30,  32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40a, 42a, 44a 46a, 50),
  • Romana Dmowskiego do skrzyżowania z ul. M. Dąbrowskiej, obejmującą m. in. Stadion Miejski oraz tereny zielone wraz z Parkiem im. F. Chopina.

Dokument został także uzupełniony i rozszerzony w części diagnostycznej  (zgodnie z wymogami MR i UMWW), a następnie przesłany do ponownej oceny. W odpowiedzi od ww. instytucji Miasto otrzymało rekomendacje, które wskazały na konieczność weryfikacji wyznaczonego obszaru rewitalizacji pod kątem dołączenia do niego fragmentu obrębu geodezyjnego Przydziałki. W obrębie tym (w ramach diagnozy przyjęto podział Miasta na obręby geodezyjne), nie zdiagnozowano kryzysu w sferze społecznej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, na podstawie których przygotowywany jest LPR, obligatoryjnym elementem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest występowanie na danym obszarze kryzysu w sferze społecznej, oraz co najmniej jednej pozaspołecznej (gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej). Miasto, mając na względzie wnioski z konsultacji społecznych z dnia 10 sierpnia 2016 r., prowadziło dialog z MR oraz UMWW w zakresie wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Jednak brak formalnych przesłanek określonych w ww. Wytycznych, uniemożliwia włączenie fragmentu obrębu Przydziałki  do obszaru rewitalizacji „Starówka”.

Podsumowując, w wyniku rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Rozwoju wyznaczony został obszar rewitalizacji „Starówka”, który jest tożsamy z obrębem geodezyjnym Starówka.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Rozwoju w zakresie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także mapę obszaru rewitalizacji “Starówka”.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)