Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji

W dniu 10 sierpnia w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023”. Pierwszym przeprowadzonym etapem prac było wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych. W efekcie analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar Starówki (porównano 19 konińskich jednostek urbanistycznych z punktu widzenia
dziewięciu wskaźników – dostęp do dokumentu:

www.deltapartner.pl/ankiety/konin/diagnoza_spoleczno_gospodarcza.pdf

Mając na uwadze partycypacyjny charakter rewitalizacji zdecydowano o przeprowadzeniu drugiego etapu, poprzez konsultacje obszaru w formie ankiety elektronicznej (badanie prowadzono w terminie od 6 do 14 lipca br.). W ramach badania 83,7% mieszkańców Konina zadeklarowało, że przedstawiony graficznie obręb Starówki jest obszarem poprawnie wytypowanym, jako cechujący się znacznym zdegradowaniem.

Na przeprowadzonym otwartym spotkaniu dokonano prezentacji postępów prac oraz przeprowadzonych badań. Cześć zebranych zgłaszało zastrzeżenia do zgłoszonego obszaru
w zakresie jego częściowego zawężenia lub rozszerzenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowano o umożliwieniu zgłaszania uwag w zakresie zasięgu terytorialnego obszaru Starówki oraz wskazywaniu wstępnych pomysłów projektowych.

Formularz uwag i opinii można składać w terminie do 18 sierpnia br., w sposób wskazany na końcu formularza.

Jednocześnie informuje się, że 30 sierpnia rozpocznie się otwarty nabór projektów rewitalizacyjnych, dla ostatecznie określonego i poddanego delimitacji obszaru rewitalizacji,
o którym będziemy informować.

Formularz uwag.doc