Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji cd.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do konsultacji społecznych, które odbyły się 10 sierpnia 2016 r., wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowano o zorganizowaniu dodatkowej formy wypowiedzenia się w kwestii zaproponowanego obszaru rewitalizacji. Dodatkowe konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 11 do 18 sierpnia br.

W ramach konsultacji wpłynęło kilka formularzy wśród, których najważniejsze sugestie to:

1. Włączenie do obszaru rewitalizacji ul. Nadrzecznej, M. Dąbrowskiej, R. Dmowskiego wraz z przyległymi terenami rekreacyjnymi, oraz os. Armii Krajowej.

Odpowiedź:

Po dokonaniu ponownej analizy zebranych danych oraz mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą występującą na obszarze ul. Nadrzecznej, M. Dąbrowskiej oraz R. Dmowskiego wraz z przyległą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, wydaje się być zasadnym włączenie tego obszaru do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. W przypadku os. Armii Krajowej, biorąc pod uwagę dane zebrane w ramach wstępnej diagnozy społeczno-gospodarczej, obszar ten nie charakteryzuje się występowaniem negatywnych czynników społeczno-gospodarczych na skalę umożliwiającą objęcie go Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji jest wdrażany w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Stąd wprowadzenie zaproponowanych zmian możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Rozwoju – w tym celu, w dniu 26.08.2016 r. zostało wysłane pismo w przedmiotowej sprawie.

2. Wyłączenie z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru Kurów.

Odpowiedź:

Kurów nie znajduje się w sąsiedztwie Starówki, ale jest z nią powiązany funkcjonalnie. To obszar, na którym można przeprowadzić szerokie działania rewitalizacyjne mające na celu aktywizację oraz włączenie społeczne, m.in. poprzez organizację zajęć sportowych i kulturalnych. Włączenie tego obszaru do Lokalnego Programu Rewitalizacji nie wiąże się z prowadzeniem wyłącznie działań inwestycyjnych na tym obszarze. Stąd nie wydaje się być zasadne wyłączenie obszaru Kurów z Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

3. Wyłączenie z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru Pociejewo lub zawężenie go do ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź:
Obszar Pociejewa może zostać wykorzystany w celu aktywizacji mieszkańców Starówki. Mieszkańcy tej części miasta pozbawieni są miejsc za pośrednictwem, których można dotrzeć do nich z ofertą kulturalną czy rekreacyjną. Miejsca takie mogłyby powstać właśnie na tym obszarze. Obszar Pociejewa jest powiązany ze Starówką funkcjonalnie, technicznie i przestrzennie. W związku z tym, nie wydaje się być korzystnym wyłączenie obszaru Pociejewa z Lokalnego Programu Rewitalizacji lub zawężenie go wyłącznie do ul. Wojska Polskiego.

Do osób, które złożyły formularze z uwagami, wysłane zostały odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 30 sierpnia 2016 r. rozpocznie się otwarty nabór projektów rewitalizacyjnych w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Następnie zaplanowane zostaną dwa spotkania warsztatowe, których celem będzie konsultowanie i opiniowanie  projektów, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023. Data i miejsce warsztatów oraz informacja o naborze projektów zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zachęcamy do udziału w pracach na przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.