Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konin odzyska najstarszy świecki budynek.

Jak przywrócić Koninowi najstarszy budynek świecki na terenie miasta? Jak zmieni się Dom Zemełki i co będzie się w nim znajdować? Na te pytania znajdziemy odpowiedzi w przygotowywanym właśnie przez Miasto projekcie rewitalizacji konińskiej Starówki.

Miasto Konin prowadzi projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Realizowany jest on w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Konin znalazł się w czołówce dwudziestu miast wybranych do realizacji projektów. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, wraz ze wskazaniem zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Częścią projektu jest także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Domu Zemełki, która obecnie jest na etapie prac koncepcyjnych.

W ramach naboru projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, Miasto Konin planuje realizować projekt pn. Inkubator Aktywności (Przebudowa Domu Zemełki), który ma na celu pobudzenie na obszarze rewitalizacji szeroko rozumianej integracji i aktywizacji mieszkańców. Chodzi o włączenie mieszkańców Starówki w działania społeczne, poprzez przywrócenie Koninowi najstarszego budynku świeckiego na terenie miasta, to jest Domu Zemełki. Pierwotnie budynek ten był siedzibą konińskich szkół średnich. Po odbudowie ma służyć edukacji, pozwalając rozwijać i realizować pomysły na samodzielność zawodową i społeczną koninian. Mowa również o obszarach innowacji społecznych czy samodzielności osób niepełnosprawnych na poziomie ponadregionalnym i ogólnopolskim.

6 października 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne, które miały na celu omówienie oraz zaopiniowanie projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wśród nich znalazł się także projekt Inkubator Aktywności. Podczas warsztatów omówiona została idea projektu, jego przeznaczenie na działalność społeczną, wskazane zostały także funkcje, jakie Inkubator Aktywności będzie spełniał po realizacji inwestycji.

Dlatego też, obecnie prezentujemy Państwu część techniczną dotyczą realizacji projektu Inkubator Aktywności (Dom Zemełki) – koncepcję przebudowy Domu Zemełki wraz ze wstępnym projektem budynku.

Koncepcja adaptacji Domu Zemełki dla potrzeb organizacji pozarządowych, ma na celu zapewnienie dobrych warunków funkcjonowania organizacjom pełniącym rolę inkubatora przedsiębiorczości i aktywności głównie osób niepełnosprawnych. Obiekt ma spełniać wymogi centrum szkoleniowego, ale również aktywizować działalność kulturalną mieszkańców Konina.  Ma to być miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Dlatego tak wielką wagę przywiązuje się do właściwej komunikacji wewnątrz budynku, zapewniającej bezpieczeństwo i wygodę, a także prawidłowe funkcjonowanie na wszystkich poziomach obiektu połączonego z sąsiednimi budynkami, już teraz zajętymi przez Centrum Organizacji Pozarządowych. W tym celu wprowadzona zostanie nowa, bezpieczna, spełniająca wymogi przeciwpożarowe i przystosowana dla osób niepełnosprawnych klatka schodowa, usytuowana na dziedzińcu obiektu. Gruntownej przebudowie ulega także poddasze przeznaczone na funkcje hostelowe.  Zabytkowe piwnice, posiadające ceglane łukowe stropy, zostają zaadaptowane na cele kulturalne. Na zapleczu Domu Zemełki powstanie nowoczesny pawilon, który będzie miał w części parterowej obszerną salę wielofunkcyjną, całkowicie otwartą na dziedziniec, dzięki czemu będzie współtworzyć z nim nową przestrzeń spotkań. Dziedziniec stanie się tym samym miejscem  integracji mieszkańców z wszystkimi użytkownikami obiektu. Na piętrze znajdzie się część hostelowa. W rezultacie powstanie cały kompleks obiektów współtworzących jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe centrum aktywności osób niepełnosprawnych. Projekt zawiera nowoczesne, współczesne rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne, które dopełniają wartość historyczną Domu Zemełki, z całkowitym  poszanowaniem zabytkowej tkanki i kontekstu kulturowego.

PARTER

Parter budynku będzie pełnił głównie funkcję społeczną. Stąd plany:

  • uruchomienie biura Inkubatora Aktywności,
  • przeniesienie biura Centrum Organizacji Pozarządowych,

Rzut parteru (pdf)

I PIĘTRO

Pierwsze piętro to:

  • centrum obsługi księgowo-prawnej dla organizacji pozarządowych (lub centrum obsługi prawnej dla mieszkańców), w tym spoza Konina,
  • zapewnienie miejsca spotkań dla spółdzielni socjalnych,
  • sale szkoleniowe dla NGO/wielkopolskie centrum NGO/ Inkubator Aktywności

Rzut I piętra (pdf)

II PIĘTRO

Na drugim piętrze planowane jest::

  • Powiększanie hostelu,
  • Połączenie funkcji z I piętrem – sale szkoleniowe.

Rzut II piętra (pdf)

PIWNICA

Piwnica ma być miejscem przeznaczonym na działalność kulturalną, integrującą/aktywizującą  mieszkańców miasta, m. in. spotkania lokalnych zespołów, wystawy, spotkania poetyckie itp.

Rzut piwnicy (pdf)

DZIEDZINIEC

Po usunięciu garaży możliwe będzie zagospodarowanie dziedzińca jako miejsca pracy, wypoczynku, wystaw. Na dziedzińcu planowana jest realizacja projektów z zakresu modelowego pilotażu – zagospodarowanie dziedzińca jako miejsca przeznaczonego do aktywizacji i integracji mieszkańców, wyposażenie go w elementy małej architektury.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedstawioną koncepcją architektoniczną oraz do wyrażenia ewentualnych opinii, które także zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Opinie prosimy kierować do 5 grudnia 2016 roku na adres e-mail: opinie@konin.um.gov.pl