Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Nabory projektów do LPR

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 57/2018 z dnia 27.04.2018r. wprowadzającym regulamin aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023”, rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu, głównie w zakresie uaktualnienia przyjętych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym również wprowadzenia nowych projektów, mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”. Prace nad aktualizacją LPR-u planujemy zakończyć do końca 2019 roku.

W ramach aktualizacji LPR-u:

  • wpłynęło 19 nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
  • zaktualizowano 3 przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Poniżej znajduje się  lista projektów/przedsięwzięć, które zostały zgłoszone w ramach otwartego naboru oraz wypracowane w ramach konsultacji społecznych ww. dokumentu:

Lp. Nazwa projektu Projektodawca Opis projektu
1 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Szarych Szeregów w Koninie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie

 

Stworzenie nowej infrastruktury na terenie byłego PKS. Projekt przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców
i przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Powstanie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową.
2 Spacerek po Starówce

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie,

Towarzystwo Przyjaciół Konin

 

Organizacja spotkań i spacerów po Starówce, podczas których mieszkańcom zostanie przybliżona historia Konina, głównie Starówki. Spacerki będą organizowane przez cały rok z przewodnikiem PTTK, przynajmniej raz w miesiącu. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki i całego miasta
3 Piknik Patriotyczny Miasto Konin

Koniński Dom Kultury
w Koninie

 

Projekt zakłada spotkania coroczne. Realizowane będą różnego rodzaje działania związane z wydarzeniami historycznymi. Mieszkańcy będą mieli okazję podziwiać różnorodność
i zmiany zachodzące w sprzęcie wojskowym na przestrzeni minionego stulecia. Podniesienie świadomości historycznej Koninian mającej w założeniu kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych
4 Jarmark św. Bartłomieja Mateusz Cieślak

Miasto Konin

Coroczna impreza umożliwiająca promowanie regionalnych artystów, rzemieślników, twórców rękodzieła, pasjonatów i kolekcjonerów. Na „Jarmarku św. Bartłomieja” odbywać się będzie również kiermasz staroci. Zwiększy to poziom aktywizacji
i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”.
5 Aktywna Biblioteka w Koninie filia „Starówka” Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Cykliczne wydarzenia artystyczne realizujące różnego typu przedsięwzięcia aktywizujące społecznie, kierowane do przedszkolaków, uczniów, studentów
i mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”. Różnorodne oddziaływanie kulturalne przyczyniające się do poprawy warunków życia. Zaproponowanie mieszkańcom starej części Konina szeregu kulturalnych przedsięwzięć.
6 Jarmark Świąteczny. Kolęda na wysokości CKiS w Koninie

Miasto Konin

 

Spotkania coroczne, podczas których realizowane będą działania artystyczne. Możliwość prezentacji lokalnych produktów, udział w warsztatach rękodzieła, kupowanie świątecznych ozdób, itp. Konińska Starówka zapełniona będzie świątecznymi straganami. Mieszkańcy poprzez budowanie więzi lokalnych, poczują atmosferę świąt.
7 Międzypokoleniowa potańcówka na Bulwarze Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Jest cyklem wydarzeń kulturalnych realizujących współpracę międzypokoleniową. Wszystkie pokolenia potrafią bawić się wspólnie. Budowanie integracji międzypokoleniowej oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla młodzieży i seniorów na obszarze rewitalizacji „Starówka”.
8 Młodzieżowa Przestrzeń Kultury (M-LAB KULTURA) Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Projekt umożliwi rozwijanie, realizowanie pasji i zainteresowań twórczych młodych ludzi. Będą mieli możliwość rozwijać swój talent oraz uczyć młodszych. Integracja i rozwój twórczy. Młodzież posiadać będzie atrakcyjne i kreatywne miejsce integracji i realizowania wspólnej kreatywnej pasji.
9 Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim Miasto Konin

Koniński Dom Kultury
w Koninie

Spotkania w ramach kina plenerowego, podczas którego prezentowane będą dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim nad rzeką. Wydarzenie organizowane cyklicznie. Co rocznie wyświetlanych będzie od trzech do pięciu filmów. Zwiększenie poziomu aktywności i integracji mieszkańców oraz budowanie więzi lokalnych.
Organizacja koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu. Prezydent zaprasza Miasto Konin

W imieniu Miasta – Konińskie Towarzystwo Muzyczne w Koninie

To spotkania podczas których będzie można posłuchać muzyki wykonywanej przez znakomitych artystów oraz zdolnych uczniów konińskich szkół i stowarzyszeń muzycznych. Szeroki przekrój muzyki, od średniowiecza, baroku  poprzez muzykę klasyczną , blues i jazz. Integracja w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji.
10 Podwórko – nasza wspólna przestrzeń Miasto Konin

W imieniu Miasta – Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Koninie

Zagospodarowanie wraz z mieszkańcami trzech podwórek na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Powstanie wspólnie urządzona, uporządkowana przestrzeń, która będzie sprzyjać spotkaniom, integracji oraz podejmowaniu wspólnych aktywności mieszkańców. Wzmocnienie więzi i poczucia przynależności do wspólnoty.
11 LABORATORIUM INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH (M-LAB INICJATYWY) Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie

 

Stworzenie przestrzeni, w której organizowane będą spotkania
i warsztaty kreatywności oraz tworzenie inicjatyw dla młodych ludzi.
W ramach warsztatów i spotkań wypracowane będą konkretne inicjatywy, z których najlepsze będą realizowane. Swoją wiedzą, lokalnej społeczności będzie służyć profesjonalna kadra o wysokich kwalifikacjach.
12 Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka” Miasto Konin Wspieranie innowacyjnych i kreatywnych osób w działalności rynkowej oraz wygospodarowanie przestrzeni udostępnianej mieszkańcom na cele kulturalne, integracyjne i aktywizujące. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, rozwój infrastruktury, poprawa jakości przestrzeni publicznej.
13 Narzędzia ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” Miasto Konin Stworzenie kompleksowego
i dopasowanego do potrzeb obszaru rewitalizacji systemu wsparcia dla nowych oraz obecnych przedsiębiorców. Opracowany zestaw dokumentów ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji „Starówka”.
14 Warsztaty dla młodego pokolenia – kształtowanie postaw obywatelskich Miasto Konin Zorganizowane zostaną warsztaty dydaktyczne, spotkania informacyjne. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą praw i wolności człowieka. Zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego
i korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu miasta.
15 Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo – warsztaty Miasto Konin Coroczne działania zmierzające do odwrócenia negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Prowadzone będą spotkania i warsztaty, które podniosą praktyczne umiejętności w sytuacji zagrożenia. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia.
16 KONIŃSKIE ŹREBAKI NA STRÓWCE Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF

Stworzenie szlaku małych rzeźb
z brązu nawiązujących do ważnych osób, wydarzeń i legend związanych
z miastem. Stworzą one szlak skierowany dla zwiedzających, po ważnych dla miasta i jego historii miejscach. Organizowanie wycieczek szlakiem Źrebaków.

Poniżej znajduje się  lista projektów/przedsięwzięć, które zostały zaktualizowane:

Lp. Nazwa projektu Projektodawca Opis projektu
1 Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim Miasto Konin Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie na Bulwarze Nadwarciańskim. Wykorzystanie potencjału bulwaru poprzez uatrakcyjnienie oferty i świadczonych usług rekreacyjno-usługowo-kulturalnych. Większe wykorzystanie potencjału bulwaru pod kątem zagospodarowania powstałej infrastruktury społecznej
2 Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Cykl spotkań i działań artystycznych mających na celu realizację różnego typu przedsięwzięcia aktywizujące społecznie, a także działania integrujące osoby z obszaru rewitalizacji „Starówka” ze społecznością lokalną. Kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnika działań artystycznych.
3 Budowa kompetencji /umiejętności pracowników na rynku pracy Miasto Konin Zbudowanie systemu współpracy szkół, uczelni i przedsiębiorców umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji – rozwój kompetencji zdobytych w trakcie edukacji. Pracodawcy umożliwią uczniom nabycie nowych umiejętności niezbędnych w ich przedsiębiorstwach oraz pozyskają kompetentnego pracownika.

 

Od dnia 31 sierpnia do 23 września 2016 r. trwał otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Poniżej znajduje się zaktualizowana lista projektów/przedsięwzięć, które zostały zgłoszone w ramach otwartego naboru oraz wypracowane w ramach konsultacji społecznych ww. dokumentu:

Lp Nazwa projektu Projektodawca Cel/cele projektu
1 Inkubator Aktywności (Dom Zemełki) Miasto Konin Realizacja działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców obszaru Konińskiej Starówki, rewitalizacja Starówki Miasta Konin w latach 2016-2023.
2 Muzeum z funkcjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi Fundacja im. Juliusa Fromma Wzbogacenie oferty kulturalnej w trosce o rozwój turystyki
i podniesienie jakości życia mieszkańców;  integracja społeczności lokalnej; rozwijanie aktywności i zainteresowań młodzieży, wspieranie edukacji historycznej, chemicznej, inżynieryjnej, gospodarczej.
3 Konińskie spotkania z Juliusem Frommem (cykl) Fundacja im. Juliusa Fromma Budowanie więzi lokalnych, zwiększenie poziomu aktywizacji
i integracji mieszkańców obszaru rewitalizowanego, podniesienie świadomości historycznej koninian na temat Miasta.
4 Revital – Starówka I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, Fundacja Pełnym Głosem, Stowarzyszenie Akcja Konin Stworzenie pracowni “Revital – Art.”, świetlicy integracyjnej
i Edukatornii do realizacji warsztatów kreatywnych o charakterze inicjującym działania społeczne i artystyczne mieszkańców Starówki, wzmocnienie więzi wielopokoleniowych, zacieśnianie współpracy
z instytucjami w regionie, integracja społeczności lokalnej.
5 Centrum Edukacji Komunikacyjnej – Miasteczko rowerowe Miasto Konin Zwiększenie kompetencji społecznych mieszkańców (zwłaszcza dzieci
i młodzieży) obszaru rewitalizacji poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury miejskiej, wzbogacenie wizualne przestrzeni publicznej.
6 Centrum Sportu i Rekreacji oraz Odnowy Biologicznej (Osiedle Centrum Sportu i Rekreacji „Starówka”, ul. Dmowskiego 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koninie
Zmiana charakteru użytkowego obiektu (Osiedlowe Centrum Sportu
i Rekreacji “Starówka”) z obiektu piłkarskiego w wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny służący mieszkańcom obszaru rewitalizacji,  dodatkowo, w istotny sposób przywróciłoby funkcje pierwotne oraz rozszerzyło o nowe, w wymiarze sportowo-rekreacyjnym i społecznym.
7 Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń  z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe    w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie
Poprawa bazy turystycznej w obrębie “Starówka” oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  ww. obszaru.
8 Festiwal artystycznych działań ulicznych Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnika działań artystycznych.
9 Kompleksowa modernizacja Amfiteatru na Skarpie (wraz z budową kładki nad Kanałem Ulgi) odpowiedzią na utrudniony dostęp do wydarzeń kulturalnych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Miasto Konin Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru na  Skarpie (wraz z budową kładki nad Kanałem Ulgi) będzie czynnikiem zapewniającym dostęp mieszkańców obszaru rewitalizacji do instytucji kultury, rozszerzenie oferty usług kulturalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz umożliwienie integracji z pozostałymi mieszkańcami Miasta.
10 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze Starówki Miasto Konin Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez włączenie ich w prace związane z  zagospodarowaniem terenu,  integracja mieszkańców wokół projektu i zwiększenie poczucia wpływu mieszkańców na efekt końcowy projektu, pozytywny wpływ na właścicieli budynków prywatnych.
11 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 43; Dmowskiego 1; Kilińskiego 4, 6, 8; Kościuszki 11, 21, 42-44; Świętojańskiej 18 w Koninie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, poprawa stanu technicznego obiektów i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki.
12 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 51, 52; Kopernika 1; Świętojańska 6 w Koninie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, poprawa stanu technicznego obiektów i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki.
13 Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowerzystów, zwiększenie atrakcyjności terenu objętego rewitalizacją, rozwój turystyki oraz innych gałęzi sektora usług, ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji.
14 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenów przy ul. Kolskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie Organizacja przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych i kultywujących tradycje lokalne, mających bardzo duży wpływ na integrację mieszkańców konińskiej Starówki i ich jakość życia.
15 Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej pn. „Pałacyk Reymonda” Miasto Konin Stworzenie atrakcyjnego miejsca, które pełniłoby funkcje instytucji kultury i przestrzeni użytkowej wykorzystywanej przez mieszkańców. W Pałacyku Reymonda mieścić się będą Mediateka i Centrum Integracji Społecznej.
16 System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze LPR Fundacja Munilab Podniesienie atrakcyjności handlowo-usługowej Starówki poprzez stworzenie wspólnej komunikacji marketingowej oraz podniesienie poziomu oferty turystycznej Starówki.

 

Projekty/przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, zgłaszane były za pomocą fiszki projektowej, która dostępna jest poniżej:

fiszka-projektowa-1.doc : Pobierz dokument