Nabór projektów do LPR

Od dnia 31 sierpnia do 23 września 2016 r. trwał otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Poniżej znajduje się zaktualizowana lista projektów/przedsięwzięć, które zostały zgłoszone w ramach otwartego naboru oraz wypracowane w ramach konsultacji społecznych ww. dokumentu:

Lp Nazwa projektu Projektodawca Cel/cele projektu
1 Inkubator Aktywności (Dom Zemełki) Miasto Konin Realizacja działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców obszaru Konińskiej Starówki, rewitalizacja Starówki Miasta Konin w latach 2016-2023.
2 Muzeum z funkcjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi Fundacja im. Juliusa Fromma Wzbogacenie oferty kulturalnej w trosce o rozwój turystyki
i podniesienie jakości życia mieszkańców;  integracja społeczności lokalnej; rozwijanie aktywności i zainteresowań młodzieży, wspieranie edukacji historycznej, chemicznej, inżynieryjnej, gospodarczej.
3 Konińskie spotkania z Juliusem Frommem (cykl) Fundacja im. Juliusa Fromma Budowanie więzi lokalnych, zwiększenie poziomu aktywizacji
i integracji mieszkańców obszaru rewitalizowanego, podniesienie świadomości historycznej koninian na temat Miasta.
4 Revital – Starówka I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, Fundacja Pełnym Głosem, Stowarzyszenie Akcja Konin Stworzenie pracowni “Revital – Art.”, świetlicy integracyjnej
i Edukatornii do realizacji warsztatów kreatywnych o charakterze inicjującym działania społeczne i artystyczne mieszkańców Starówki, wzmocnienie więzi wielopokoleniowych, zacieśnianie współpracy
z instytucjami w regionie, integracja społeczności lokalnej.
5 Centrum Edukacji Komunikacyjnej – Miasteczko rowerowe Miasto Konin Zwiększenie kompetencji społecznych mieszkańców (zwłaszcza dzieci
i młodzieży) obszaru rewitalizacji poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury miejskiej, wzbogacenie wizualne przestrzeni publicznej.
6 Centrum Sportu i Rekreacji oraz Odnowy Biologicznej (Osiedle Centrum Sportu i Rekreacji „Starówka”, ul. Dmowskiego 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koninie
Zmiana charakteru użytkowego obiektu (Osiedlowe Centrum Sportu
i Rekreacji “Starówka”) z obiektu piłkarskiego w wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny służący mieszkańcom obszaru rewitalizacji,  dodatkowo, w istotny sposób przywróciłoby funkcje pierwotne oraz rozszerzyło o nowe, w wymiarze sportowo-rekreacyjnym i społecznym.
7 Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń  z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe    w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie
Poprawa bazy turystycznej w obrębie “Starówka” oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  ww. obszaru.
8 Festiwal artystycznych działań ulicznych Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnika działań artystycznych.
9 Kompleksowa modernizacja Amfiteatru na Skarpie (wraz z budową kładki nad Kanałem Ulgi) odpowiedzią na utrudniony dostęp do wydarzeń kulturalnych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Miasto Konin Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru na  Skarpie (wraz z budową kładki nad Kanałem Ulgi) będzie czynnikiem zapewniającym dostęp mieszkańców obszaru rewitalizacji do instytucji kultury, rozszerzenie oferty usług kulturalnych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz umożliwienie integracji z pozostałymi mieszkańcami Miasta.
10 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze Starówki Miasto Konin Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez włączenie ich w prace związane z  zagospodarowaniem terenu,  integracja mieszkańców wokół projektu i zwiększenie poczucia wpływu mieszkańców na efekt końcowy projektu, pozytywny wpływ na właścicieli budynków prywatnych.
11 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 43; Dmowskiego 1; Kilińskiego 4, 6, 8; Kościuszki 11, 21, 42-44; Świętojańskiej 18 w Koninie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, poprawa stanu technicznego obiektów i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki.
12 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 51, 52; Kopernika 1; Świętojańska 6 w Koninie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, poprawa stanu technicznego obiektów i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Starówki.
13 Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowerzystów, zwiększenie atrakcyjności terenu objętego rewitalizacją, rozwój turystyki oraz innych gałęzi sektora usług, ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji.
14 Aktywizacja mieszkańców poprzez kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenów przy ul. Kolskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie Organizacja przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych i kultywujących tradycje lokalne, mających bardzo duży wpływ na integrację mieszkańców konińskiej Starówki i ich jakość życia.
15 Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej pn. „Pałacyk Reymonda” Miasto Konin Stworzenie atrakcyjnego miejsca, które pełniłoby funkcje instytucji kultury i przestrzeni użytkowej wykorzystywanej przez mieszkańców. W Pałacyku Reymonda mieścić się będą Mediateka i Centrum Integracji Społecznej.
16 System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze LPR Fundacja Munilab Podniesienie atrakcyjności handlowo-usługowej Starówki poprzez stworzenie wspólnej komunikacji marketingowej oraz podniesienie poziomu oferty turystycznej Starówki.

 

Projekty/przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, zgłaszane były za pomocą fiszki projektowej, która dostępna jest poniżej:

fiszka-projektowa-1.doc : Pobierz dokument

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support