Projekt pn. Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023

Projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt dotyczy m.in. ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. W ramach projektu opracowane zostaną m.in.:

– Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023,

– platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,

– dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksowej przebudowy kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,

– analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,

– program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,

– oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dokumenty pozwolą pogłębić wiedzę na temat kierunków i metod przeciwdziałania zjawiskom negatywnym na obszarze rewitalizacji. Stworzą podstawę do prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, co przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych Konina. Dokumentacja będzie stanowić materiał wzorcowy dla podobnych przedsięwzięć w innych ośrodkach miejskich w kraju. W ramach projektu planuje się włączenie społeczności lokalnej w podejmowane działania projektowe poprzez konsultacje, badania ankietowe, działalność edukacyjną i upowszechniającą, a także wspólną realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. zagospodarowanie podwórka przy Domu Zemełki).

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support