Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Projekt pn. Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023

Projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt dotyczy m.in. ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. W ramach projektu opracowane zostaną m.in.:

– Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023,

– platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,

– dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksowej przebudowy kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,

– analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,

– program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,

– oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dokumenty pozwolą pogłębić wiedzę na temat kierunków i metod przeciwdziałania zjawiskom negatywnym na obszarze rewitalizacji. Stworzą podstawę do prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, co przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych Konina. Dokumentacja będzie stanowić materiał wzorcowy dla podobnych przedsięwzięć w innych ośrodkach miejskich w kraju. W ramach projektu planuje się włączenie społeczności lokalnej w podejmowane działania projektowe poprzez konsultacje, badania ankietowe, działalność edukacyjną i upowszechniającą, a także wspólną realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. zagospodarowanie podwórka przy Domu Zemełki).