Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Chcesz:

 • mieć wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie,
 • wyrażać swoją opinię i dbać o interesy różnych grup społecznych.
 • pomagać kreować i wybierać projekty rewitalizacyjne.

Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwać będzie od 21.10.2022r. do 08.11.2022r.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Będzie to pomost łączący interesariuszy rewitalizacji i Prezydenta, stanowić będzie też  ciało doradcze i opiniodawcze dla władz miasta w zakresie rewitalizacji. Jego rola jest więc bardzo znacząca w kwestii jak najlepszego wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest kolejną z ważnych dla rewitalizacji Konina form włączenia mieszkańców w zarządzanie miastem na obszarze wymagającym największej interwencji.

Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania

W Komitecie zasiadać będzie nie mniej niż 9 członków reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia procesu rewitalizacji:

 • nie mniej niż 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych prowadzących działalność społeczną m.in. w obszarze rewitalizacji,
 • nie mniej niż 1 przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
 • nie mniej niż 1 przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
 • nie mniej niż 1 przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych),
 • nie mniej niż 1 mieszkaniec obszaru rewitalizacji,
 • nie mniej niż 1 mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji.

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

 • nie mniej niż 1 przedstawiciel Rady Miasta Konina, wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta,
 • nie mniej niż 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Koninie, którego zadania dotyczą m.in. rewitalizacji, wskazanych przez Prezydenta Miasta Konina
 • nie mniej niż 1 przedstawiciel jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych lub gminnych osób prawnych, wskazanych przez Prezydenta Miasta Konina (w przypadku gminnych osób prawnych w uzgodnieniu
  z zarządem).

Nabór kandydatów:

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwać od dnia 21 października do dnia 8 listopada 2022 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” oraz dostarczenie go w jeden
z wybranych sposobów:

 • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@konin.um.gov.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji” lub
 • drogą korespondencyjną na adres Wydział Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Konina, Plac Wolności 1 62-500 Konin, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji” (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
 • bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Inwestycji, ul. 3 Maja 21, pok. 14
  w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Kandydat, poza złożeniem formularza zgłoszeniowego będzie musiał zebrać listy poparcia dla swojej kandydatury lub przedstawić rekomendację.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami niepodpisany czytelnie imieniem
i nazwiskiem, złożony w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostanie bez rozpatrzenia.

 Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Konina – www.konin.pl.

Regulamin  naboru, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Regulamin otwartego naboru do Komitetu Rewitalizacji

Regulamin-otwartego-naboru-na-czlonka-Komitetu-Rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Formularz zgłoszeniowy

Formularz-Zgloszeniowy-na-czlnka-Komitetu-Rewitalizacji.docx : Pobierz dokument

Wzór rekomendacji dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Rekomendacja-dla-kandydatow-do-KR.pdf : Pobierz dokument

Rekomendacja-dla-kandydatow-do-KR.doc : Pobierz dokument

Lista poparcia dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Lista-poparcia-dla-kandydata-do-KR.pdf : Pobierz dokument

Wykaz uli obszaru rewitalizacji

Wykaz-ulic-obszaru-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Zarządzenie nr 157 Prezydenta Miasta Konina w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Zarzadzenie-nr-157-Prezydenta-Miasta-Konina.pdf : Pobierz dokument

Regulamin dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji.

Regulamin-Komitetu-Rewitalizacji-Miasta-Konina.pdf : Pobierz dokument

Uchwała nr 800 Rady Miasta Konina w sprawie wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwala-nr-800-Rady-Miasta-Konina-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-KR.pdf : Pobierz dokument

Obwieszczenie dotyczące otwartego naboru do Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie-otwarty-nabor-do-KR.pdf : Pobierz dokument