Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Nabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Informujemy, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.11.2017 r., ogłosił nabór wniosków nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie WRPO pod adresem:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/237

Udział w  konkursie mogą wziąć projektodawcy, których projekty znajdują się w programach rewitalizacji umieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został uchwalony 29 listopada 2017 r., a następnie 1 grudnia 2017 r., został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem zamieszczenia w ww. wykazie.