Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Konina

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do roku 2030 (GPR) polegający na określeniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, którego diagnoza oraz mapa dostępne są poniżej na stronie internetowej www.konin.pl

Mapa obszaru rewitalizacji.

obszar-rewitalizacji-mapa.pdf : Pobierz dokument

Diagnoza służąca wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina.

Diagnoza-sluzaca-wyznaczeniu-obszaru-zdegradowanego-i-rewitalizacji-Konina.pdf : Pobierz dokument

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji Miasta Konina obejmujący obręb geodezyjny Starówka, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście (Uchwała nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 15.06.2022r. w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina).

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu rewitalizacji zapraszamy Państwa do:

  • podzielenia się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
  • zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

W terminie 08.08.2022 roku – 16.09.2022 roku prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku.

Prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poprzez wypełnienie Karty projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. 

Propozycje projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie Karty projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępnej w formie edytowalnej na stronie internetowej: www.konin.pl oraz poniżej i odesłanie podpisanej karty na adres rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub liderprojekt@liderprojekt.pl
  • w formie papierowej. Wersja papierowa karty do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępna będzie w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, pok. 14. Wypełnioną i podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, kartę można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, 62-500 Konin

Wypełnione formularze papierowe oraz elektronicznie należy dostarczyć w terminie do 16.09.2022 r.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższej Karty.

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne winny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina. 

Karta projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.