Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Rewitalizacja w Koninie

W Koninie działania rewitalizacyjne podjęto w 2007 roku. Przyjęta została Uchwała Rady Miasta Konina Nr 119 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015. W 2015 roku konieczna była aktualizacja dokumentu z uwagi na nowe wytyczne/uregulowania. Aktualny program rewitalizacji pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023  został przyjęty  uchwałą nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku.

Częścią procesu rewitalizacji była realizacja projektu pn. “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”

Projekt „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” realizowany był w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Konin znalazł się w czołówce dwudziestu miast wybranych do realizacji projektów.

W ramach ww. projektu zrealizowane zostały takie elementy jak m.in:

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023
 • Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Studium wykonalności dla projektu dotyczącego przebudowy kamienicy „Dom Zemełki”, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, konkurs w ramach Działania 9.2 WRPO 2014+
 • Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie
 • Analiza możliwości finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych
 • Zagospodarowanie 2 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji „Starówka”
 • Platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne
 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy
 • Szkolenie dotyczące ustawy o rewitalizacji, cech programu rewitalizacji, opracowanego w ramach projektu LPR, planowania i prowadzenia działań rewitalizacyjnych
 • Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego w procesie rewitalizacji – wizyty studyjne.

Szczegółowe informacje na temat procesu rewitalizacji można znaleźć na stronie dedykowanej rewitalizacji oraz w folderze informacyjnym pn. “Informacja o rewitalizacji Starówki”. 

Informator.pdf : Pobierz dokument

Zapraszamy Państwa również w krótką podróż filmową po projekcie, w którym przedstawione zostały założenia rewitalizacji miasta i realizowane przedsięwzięcia.