Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, uchwały Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Konina

 ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koninie. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r. w następujących formach:

a) zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

b) zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

  • formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl
  • formularz będzie możliwy do pobrania od 09.05.2022 r.
  • wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl

c) zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu, uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

d) debaty (tzw. e-debaty)zaplanowanej w dniu 18.05.2022 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku; Link do debaty zostanie udostępniony na stronie www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl

e) spotkania zaplanowanego w dniach 01.06.2022 r. o godz. 16:00

 Diagnoza, załączniki mapowe oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w terminie 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Konina – www.konin.pl oraz na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji – www.rewitalkonin.pl.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 8 czerwca 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.