Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, przeprowadzonych za pośrednictwem ankiety internetowej.

Konsultacje społeczne odbyły się za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej pod adresem www.deltapartner.pl/konsultacje_lpr-konin, w dniach od  02.12.2016 do 14.12.2016r. i miały na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, docelowej wersji dokumentu LPR.

Mieszkańcy Starówki oraz wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji mieli możliwość przekazywania swoich opinii, sugestii na temat  wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna opinia odnośnie wstępnej wersji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Mieszkaniec przedstawił w niej swoje uwagi dotyczące analizy SWOT dla obszaru rewitalizacji. Jako mocną stronę podał rozpoczęcie procesu dyskusji nad perspektywą rozwojową miasta. Natomiast jako słabą stronę wskazał brak ujęcia Parku im. Fryderyka Chopina w całym procesie rewitalizacji (park należy powiększyć o sąsiednie tereny leśne, aż do stadionu oraz połączyć z bulwarami kładką, by z bulwarów zejść bezpośrednio do parku). Nadmienił także, że słabą stroną jest niewielka świadomość mieszkańców miasta na temat realizacji projektu LPR. Padła również propozycja utworzenia Muzeum Konina na obszarze rewitalizacji.

Dziękujemy za powyższe uwagi.

Zachęcamy mieszkańców i wszystkie zainteresowane osoby procesem rewitalizacji do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, a tym samych  wyrażenia swojej opinii.