Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, zaproszeni zostali mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w Koninie, do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Konina konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego dokumentu (Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019 roku).

Celem konsultacji w dniach od 11 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku było zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji  uwag, sugestii dotyczących aktualizowanego dokumentu, które można było kierować:

  1. na adres mailowy: rewitalizacja@konin.um.gov.pl,
  2. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji www.rewitalkonin.pl,
  3. w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11 lub pok.nr 14).

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęły żadne wnioski, sugestie, uwagi, opinie dotyczące aktualizacji LPR.

Dodatkowo w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania aktualizowanego LPR Miasta Konina na lata 2016-2023.

Szczegółowo zostały omówione nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłynęły w ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie. Obejmowały one zarówno działania miękkie, jak i działania infrastrukturalne.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze wszystkimi przedstawionymi zmianami oraz wyrazili  aprobatę na zaprezentowane propozycje.