Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Cele rewitalizacji

Głównym celem procesu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, poprzez równoważenie zjawisk, które spowodowały jego degradację.

Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

• społecznym – pobudzenie aktywności mieszkańców, działania mające na celu integrację społeczną, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,

• gospodarczym – pobudzanie aktywności gospodarczej, działania mające na celu ożywienie gospodarcze, zmniejszenie bezrobocia,

•  infrastrukturalno-przestrzennym – działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego (m.in. poprzez modernizację i konserwację zabytkowych obiektów) i poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, a także polepszenie jakości stanu środowiska naturalnego.