Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Sprawozdania z LPR i pozostałych działań rewitalizacyjnych

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przyjęty na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.  Określa on cele i kierunki działania oraz konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania na wyznaczonym obszarze rewitalizacji „Starówka”. Dla dokumentu została przygotowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 została przyjęta na podstawie uchwały nr 198 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 r. Modyfikacja dokumentu nastąpiła w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych projektów mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”. Aktualizacja LPR nie wymagała przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z programem rewitalizacji system wdrażania LPR zakłada udział wszystkich uczestników procesu rewitalizacji. Bezpośredni nadzór nad realizacją LPR pełni Prezydent Miasta Konina. Koordynatorem wdrażania LPR jest Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, który kieruję pracą Zespołu ds. rewitalizacji.

Zarządzeniem nr 73/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.04.2019 r. powołano Zespół ds. rewitalizacji, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina, a jego zadaniem jest wspomaganie procesu rewitalizacji (przestało obowiązywać zarządzenie nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji). Powołany został on w celu współpracy i wymiany poglądów interesariuszy procesu rewitalizacji. Uprawniony jest do wyrażania opinii oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących przebiegu i oceny procesu rewitalizacji. Zespół ds. rewitalizacji pracuje w ramach dwóch podzespołów tj.

  • podzespołu ds. wdrażania i monitoringu LPR
  • podzespołu opiniodawczo-doradczego.

Skład, zasady naboru oraz tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 69/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 maja 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu ds. rewitalizacji.

Analizę stanu zaawansowania wdrażania zapisów dokumentu określa system monitorowania LPR-u, który realizowany jest na następujących płaszczyznach:

  • monitorowanie podstawowych parametrów dokumentu
  • monitorowanie dokumentu na płaszczyźnie operacyjnej
  • monitorowanie dokumentu na płaszczyźnie strategicznej