Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wydłużenie terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku – do 21 kwietnia 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż został wydłużony termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Oferty wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 – BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Spotkania z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku”,  do dnia 21.04.2017 r. do godziny 15:30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego)

Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Koninie, w zakładce Organizacje Pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach -> Otwarte konkursy ofert.

Zachęcamy do składania ofert w ramach ww. konkursu.