Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji “Starówka” w Koninie

Informujemy, że Rada Miasta Konina przyjęła uchwałę  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji (Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku).

Założeniem stojącym za wprowadzeniem przedmiotowej zachęty inwestycyjnej jest polepszenie  stanu jakościowego i wizualnego budynków, zwiększając walory estetyczne przestrzeni publicznej ulic tworzących obszar rewitalizacji „Starówka”.

Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest poniesienie nakładów na remont elewacji po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz zakończenie remontu elewacji przed upływem okresu obowiązywania niniejszej uchwały. Założenia finansowe programu w postaci progów zwolnień to:

  • zwolnienie trwające maksymalnie do 10 lat,
  • łączna suma zwolnienia nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych (udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na remont elewacji),
  • łączna suma zwolnienia nie może przekroczyć 30 tys. zł w przypadku przystąpienia do programu w pierwszych 5 latach obowiązywania programu i 20 tys. zł
    w przypadku przystąpienia do programu od 6 do 10 roku obowiązywania programu.

Postanowienia uchwały wpisują się bezpośrednio w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, realizując kierunki działań określone w ramach celów strategicznych. Przygotowana propozycja zachęt inwestycyjnych przyczyni się do realnej odnowy konińskiej Starówki, tworząc impuls dla jej dalszego rozwoju.

Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=222

oraz w zakładce Rewitalizacja, podzakłdace Zachęty inwestycyjne na niniejszej stronie internetowej.